វិស័យស្រូវអង្ករ  ➙  ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ  ➙  ផ្សេងៗ


តម្លៃអង្ករនាំចេញ (FOB PRICE)
(Update: as of 20 October 2020)


 

តម្លៃស្រូវ (សើមនិងស្ងួត)- PADDY PRICE
(Update: 19 October 2020)
 
  
Export Statistic
by Metric Tons
Monthly 2017 2018 2019 2020
1. january 48.820 62.623 59.625 50.450
2. February 60.731 47.809 52.861 86.049
3. March 57.127 50.683 58.335 94.449
4. April 45.716 36.239 42.942 69.304
5. May 45.243 42.865 36.409 55.845
6. June 30.925 31.318 31.366 41.563
7. July 27.000 25.543 26.475 28.413
8. August 56.274 44.558 34.032 22.130
9. September 49.776 47.626 56.541 40.572
10. October 70.149 45.543 59.354 ---
11. November 70.122 62.433 56.209 ---
12. December 73.442 128.985 105.957 ---
Yearly Export 635.325 626.225 620.106 488.775
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.