អំពីយើង  ➙  ទស្សនៈវិស័យ


តម្លៃអង្ករនាំចេញ (FOB PRICE)
(Update: as of 18 May 2021)


 

តម្លៃស្រូវ (សើមនិងស្ងួត)- PADDY PRICE
(Update: 26 July 2021)
            
  
Export Statistic
by Metric Tons
Monthly 2018 2019 2020 2021
1. january 62.623 59.625 50.450 34.273
2. February 47.809 52.861 86.049 41.949
3. March 50.683 58.335 94.449 77.466
4. April 36.239 42.942 69.304 38.807
5. May 42.865 36.409 55.845 40.536
6. June 31.318 31.366 41.563 47.419
7. July 25.543 26.475 28.413 ---
8. August 44.558 34.032 22.130 ---
9. September 47.626 56.541 40.572 ---
10. October 45.543 59.354 47.530 ---
11. November 62.433 56.209 64.740 ---
12. December 128.985 105.957 89.784 ---
Yearly Export 626.225 620.106 690.829 280.45
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.