ដំណឹង
 
 
  កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករចំនួន ៤២៦ ០៧៣ តោន ក្នុងរយៈពេល ៧ខែ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដែលគិតជាកំណើន មានប្រមាណជា ៣៨.៣៣% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៩។ បើយើងប្រៀបធៀបកំណើនក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយ ​(២០១៥-២០១៩) នោះ យើងឃើញថា កំណើននៃការនាំចេញរបស់យើង ក្នុងរយៈពេល៧ខែ ដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ​២០២០នេះ មានភាពមិននឹងនរ ដែលមានមធ្យមភាគក្រោម១%។ (Summary Report of Rice Export July 2020) 
 
 
 
 
 
 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រេចបានការនាំចេញបានចំនួន ៣៩​៧ ៦៦០តោន ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០ ដែលមានកំណើន ជាង៤១% ប្រៀបធៀបទៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដែលការនាំចេញបានត្រឹមតែ ២៨​១ ៥៣៨តោន។ ការនាំចេញនេះទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាង ២៦៤ លានដុល្លារអាមេរិក។

ប្រទេសចិន បានគ្រប់គ្រងចំណែកទីផ្សាររហូតដល់ ៣៧% នៃទីផ្សារនាំចេញអង្ករសរុបរបស់កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលមួយឆមាស ដើមឆ្នាំ២០២០នេះ ដែលគិតជាបរិមាណមានចំនួន ១៤៧ ៩៤៩តោន។ ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុប រួមទាំងប្រទេសអង់គ្លេស នៅតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់បន្ទាប់ពីប្រទេសចិន ដែលកាន់កាប់ចំណែកទីផ្សាររហូតដល់ ៣៤% ដែលស្មើនឹង ១៣៥ ៥៧៦តោន ក្នុងនោះ ប្រទេសបារាំងជាប្រទេសដែលនាំចូលធំជាងគេបង្អស់គឺមានបរិមាណ ៥១ ១៧៥តោន។ រីឯបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញ ឃើញថា បានកាន់កាប់ចំណែកទីផ្សារប្រមាណ ១៣% ស្មើនឹង ៥២ ៩៨៧តោន ដែលក្នុងនោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាទីផ្សារធំបំផុត គឺមានបរិមាណចំនួន ២១ ៩០៤តោន ហើយនឹងទីផ្សារគោលដៅប្រទេសផ្សេងៗទៀត មានចំនួន ១៦% ស្មើនឹង ៦១ ១៤៨តោន ក្នុងនោះមានប្រទេសហ្កាបុង និងប្រទេសអូស្រ្តាលី ជាប្រទេសនាំមុខសំខាន់។ (របាយការណ៍សង្ខេប ការនាំចេញអង្ករ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០) 
 
 
 
Prev12345...910Next


តម្លៃអង្ករនាំចេញ (FOB PRICE)
(Update: as of 03 August 2020)


 

តម្លៃស្រូវ (សើមនិងស្ងួត)- PADDY PRICE
(Update: 31 July 2020)
 

 
  
Export Statistic
by Metric Tons
Monthly 2017 2018 2019 2020
1. january 48.820 62.623 59.625 50.450
2. February 60.731 47.809 52.861 86.049
3. March 57.127 50.683 58.335 94.449
4. April 45.716 36.239 42.942 69.304
5. May 45.243 42.865 36.409 55.845
6. June 30.925 31.318 31.366 41.563
7. July 27.000 25.543 26.475 28.413
8. August 56.274 44.558 34.032 ---
9. September 49.776 47.626 56.541 ---
10. October 70.149 45.543 59.354 ---
11. November 70.122 62.433 56.209 ---
12. December 73.442 128.985 105.957 ---
Yearly Export 635.325 626.225 620.106 426.073
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.